Member


Professor
・Hirotsugu Yamamoto

Researcher
・Masaki Yasugi

Doctral Course Students
・Norikazu Kawagishi
・Masao Nakajima
・Keitaro Uchida
・Shuichi Tominaga
・Hiroshi Haga
・Hayato Kikuta
・Kengo Fujii

Master’s Course Students
・Ryota Kakinuma
・Ikuya Saji
・Kazunari Chiba
・Daiki Nishimura
・Koujiro Matsushita

Undergraduate Students
・Shotaro Nagare
・Yuto Watanabe
・Kosuke Inoue
・Rina Kasuya
・Akiho Kimura
・Daiki Kudo
・Naoya Mukojima